Algemene voorwaarden

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 09-04-2020.

Zenzaya vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via zenzaya.nl worden jouw gegevens opgeslagen wanneer je de website bezoekt, een account aanmaakt of het contactformulier invult. Wanneer je een bestelling plaatst hebben wij deze gegevens nodig, zodat je bestelling kan worden afgeleverd op het door jou opgegeven adres en we je een bevestiging en factuur per mail kunnen sturen. Middels deze privacyverklaring leggen we dan ook graag uit hoe we omgaan met die gegevens en met welk doel wij dit doen.

Dit is de privacyverklaring van Zenzaya (hierna te noemen “Zenzaya”, “wij,” “ons” of “onze”), gevestigd Emmaweg 2, 3603 AM te Maarssen.
Zenzaya is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30262171.

Deze privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https:// www.zenzaya.nl (de “website”).
Wij verzamelen deze gegevens wanneer je onze website bezoekt met de computer, tablet of mobiele telefoon (“computer”).
Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze website, begrijp je en ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze Privacy Statement is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de website (“gebruikers”).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zenzaya verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat je deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· IP-adres (geanonimiseerd bij Google Analytics)

· Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

· Gegevens over jouw activiteiten op de website

· Internetbrowser en apparaattype

· Andere gegevens die jij aan ons beschikbaar stelt door middel van communicatie tussen Zenzaya en jijzelf, denk bijvoorbeeld aan e-mailverkeer.

Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als jij onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van onze website. Onder het goed functioneren van de website verstaan wij met name het beschermen van de website tegen handelingen die de veiligheid van de website en van jouw computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browser-type, browserversie, de pagina’s van onze website die jij bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij je persoonsgegevens verwerken
Zenzaya verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Het afhandelen van je betaling

· Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

· Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

· Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

· Om goederen en diensten bij je af te leveren

· Zenzaya verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we je persoonsgegevens en aangeleverde bestanden bewaren
Zenzaya bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of totdat je hebt aangegeven niet meer in onze bestanden te willen worden opgenomen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Waar slaan we je persoonsgegevens op?
De gegevens die wij van je verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Delen van je persoonsgegevens met derden
Zenzaya deelt je persoonsgegevens met verschillende derden alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Zenzaya blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Om de website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Dit doen wij door middel van zogenaamde cookies. Wil je weten welke cookies we gebruiken? Kijk dan op ons privacy- en cookiebeleid.

Wat zijn je rechten?
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@ zenzaya.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Zenzaya wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen
Zenzaya neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Contactgegevens
Zenzaya
Emmaweg 2
3603 AM Maarssen
E info@ zenzaya.nl
T +31 (0)623735659

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Wij raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.